Какво правим?

Проектът DIRESOC се изпълнява от експертите на мрежа IRENE, съставена от: университети, изследователски центрове, неправителствени организации, професионални съюзи, независими консултанти и т.н. с основна дейност в областта на социалните и икономически измерения на корпоративното преструктуриране в Европа, целяща насърчаване на отговорни и иновативни практики. Специфичните цели, които си поставя DIRESOC са да подобри експертизата и надгради натрупания опит в областта на индустриалните отношения чрез анализи и изследвания в рамките на ЕС, както и да идентифицира приликите и разликите в системите на индустриалните отношения в партньорските страни. Избраните сектори, в които ще се извършват проектните проучвания и анализи са : туризъм, банково дело/застраховки, пощенски услуги/логистика и производство

Testimonials

  • Очевидно основното предизвикателство на цифровизацията е свързано със заетостта, както в количествен, така и в качествен аспект. Дори и да има нови работни места, не е ясно кой ще ги заеме при липса на подходящи работници. Има предизвикателства към рамките на работното време, съвместяването на професионален и личен живот, условията на труд (психическо натоварване, стрес)“.

    Д-р Екатерина Рибарова – научен секретар, в Института за синдикални и социални изследвания, към КНСБ.

Абонирайте се за Бюлетина на проекта