Научете повече

Проектът „Цифровизацията и Преструктуриране: какъв Социален Диалог“- DIRESOC е разработен по покана за проектно предложение VP2017/004 „Подобряване на опита в областта на индустриалните отношения“ и е финансиран от Европейската комисия.

DIRESOC обединява партньори от 8 страни: Белгия, България, Германия, Испания, Италия, Португалия, Франция и Швеция.  Той надгражда няколко европейски проекта, фокусирани върху темите на преструктурирането и социалния диалог. Поставя си за задача да идентифицира    политиките, създадени на национално ниво, касаещи цифровите предизвикателства и внедряването на нови технологии, както и да отчете тяхното въздействие върху бизнеса, заетостта и условията на труд. В тази връзка, проучва плановете за действие на националните правителства и социалните партньори, както и  настъпелите промени на ниво компании и икономически сектори.

Когато се говори за цифровизация от гл.точка на проекта, се визират „всички видове промени“, свързани с използването на цифрови технологии, които по някакъв начин засягат работещите при упражняване на тяхната професия /в техните работни задачи, работни условия, или изисквания за умения и компетентност/.

Определението „всички видове промени“ дефинира начина, по който се извършват работните дейности, евентуалните измествания, породени от търсенето на конкретен тип човешки труд, премахване на някои работни места, или създаването на нови такива /като напр. създаване на уеб сайтове/.

По-конкретно, въздействието на цифровизацията върху трудовия процес се характеризира чрез следните 4 групи промени:

– Създаване на нови професии във връзка с възникването на нови сектори, нови продукти, нови услуги;

– Промяна на съществуващите професии  като резултат от използването на цифровизацията,  внедряването на интелигентен човешко-машинен интерфейс,  прилагането на нови форми на управление;

– Премахване на професии – при използване на автоматизация и роботизиране на процесите;

– Изместване на професиите – работа с цифрови платформи, crowdsourcing, „споделена икономика “ и т.н.

Горните въздействия – положителни или не за работния процес, всъщност представляват различни видове преструктуриране.