Партньори

 

 

Координатор на проекта – LENTIC (Университет в Лиеж) Изследователски център за нови модели за работа, иновации и промени

LENTIC е изследователски център в HEC-Liège. В продължение на дълги години той обогатява своите изследвания и ангажираност с организации, фокусирани върху процесите на промените, както и с организационните, и човешки аспекти на тези процеси. LENTIC постигна международно призната експертиза. Екипът му извършва изследователски проекти и предоставя консултации и подкрепа в Белгия, и в международен план. Опитът му  се основава на работа, както с  частни и публични органи, така и със субсидирани изследователски проекти. Непрекъснатото тестване на теорията в практиката  допринася за реалната добавена стойност на неговата експертиза.

За контакти: Frédéric Naedenoen, старши изследовател – fnaedenoen@uliege.be

уебсайт: http://www.lentic.be

Проектен партньор 2 – Институт за изследване на обществата и знанията към Българската академия на науките (ИССК-БАН) България

Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) е създаден през юли 2010 г. с решение на Общото събрание на академията като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката. ИИОЗ-БАН е основен национален изследователски център в областта на социалните науки в България. Институтът осъществява фундаментални и приложни изследвания, консултантски и експертни дейности, както и обучение на висококвалифицирани специалисти. ИИОЗ-БАН е от полза за институции като Европейската комисия, националното правителство и особено Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП), общини и публични агенции.

Легален представител: Проф. дфн Веселин Петров – директор    

За контакти: д-р Васил Киров – vassil.kirov@gmail.com

мобилен телефон: +359 887779179

уебсайт: http://issk-bas.org/institute/

 

Проектен партньор 3 – Fondazione Di Vittorio (FDV)

Основана от Конфедерацията на синдикатите CGIL, Фондацията е нейния национален институт за исторически, социални и икономически изследвания, както и за профсъюзно образование и обучение. FDV фокусира своите дейности по основните въпроси на труда и заетостта, икономиката и благосъстоянието. Въз основа на проучвания, изследвания и целенасочени разработки, тя предлага решения по важни въпроси, засягащи страната, организиране на публични конференции и семинари за обсъждане и преосмисляне на публичните политики в сътрудничество с другите органи в Конфедерацията на всички секторни и териториални равнища.

Много активна в Европа и член на мрежата ETUI-TURI, и на много други консорциуми по проекти в областта на социалните и трудовите проучвания. Организатор и координатор на дейности, свързани със социалния диалог и индустриалните отношения.

Легален представител: Fulvio Fammoni – fondazionedivittorio@fdv.cgil.it

Тел .: ++ 39 06 857971

уебсайт: www.fondazionedivittorio.it

Проектен партньор 4 – Институт за социални науки в Университета в Лисабон (ICS-ULisboa)

ICS-ULisboa е португалски интердисциплинарен изследователски център, принадлежащ към Университета в Лисабон. С история от 56 години, ICS-ULisboa разполага с 123 изследователи на пълно работно време и повече от 300 студенти в изследвания по актуалрни теми. Той обхваща много и различни области на социалните науки: социология, политология, история, география, антропология, социална психология, планиране на изследвания. Институтът, който беше оценен през 2014 г. като „Институция за високи постижения“ от международни панели на ЕСФ, получи през последните години четири гранта на Европейския съвет за научни изследвания, освен уачстието си в десетки европейски и национални проекти.

Легален представител: Dr. Karin Wall – директор

За контакти: Raquel Rego – raquel.rego@ics.ulisboa.pt

Тел .: +351 217804700

уебсайт: https://www.ics.ulisboa.pt

Ракел Рего е португалски социолог и в момента е научен сътрудник в Института за социални науки от Университета в Лисабон. Завършила е докторска степен през 2007 г. в Университета в Лил  и Института на университета в Лисабон. Изследователските й интереси включват индустриалните отношения и преструктурирането. От 2013 г. Raquel е член на мрежата IRENE.

 Проектен партньор  5: ASTREES (Асоциация Travail, Emploi, Europe, Société – Франция)

ASTREES е създадена през 2007 година. ASTREES е организация с нестопанска цел (асоциация Loi 1901 – Франция), която е свързана с дружества, социални партньори на междусекторно ниво, консултанти по човешки ресурси, юристи, учени и индивидуални експерти, работещи главно в областта на социалния диалог, пазарите на труда и преструктурирането във Франция и Европа. Основните дейности на ASTREES са насочени към емпирични проучвания, обучителни сесии (особено на представителите на работниците в европейските работнически съвети) и дебати (чрез конференции и временни, или постоянни работни групи) за развитието на труда и трудовата заетост на френско и европейско ниво. От създаването си ASTREES участва, като ръководител на проекта или като партньор, в различни европейски и френски проучвателни проекти по социален диалог, преструктуриране, трудово право и социална защита по време на криза, както и за здравословни и безопасни условия на труд (включително проблеми, свързани със стреса на работното място). В резултат на това ASTREES е съучредител на европейската мрежа IRENE, посветена на въпросите на преструктурирането (http://responsible-restructuring.eu/).

От март 2018 г. ASTREES е член, съвместно със своя партньор IR SHARE, на европейската мрежа на кореспондентите на EUROFOUND за Франция.

Освен това ASTREES отговаря и за координирането на национална и оперативна програма, наречена ALIZé („Action Locale Interentreprises en Zone d’emploi“), посветена на икономическото и социалното развитие на френските МСП чрез насърчаване на сътрудничеството между последните и големите компании на териториално ниво: http://www.reseau-alize.com/

И накрая, но не на последно място, ASTREES наскоро разработва някои иновативни инициативи, а именно: заедно с Френския научно-изследователски институт за синдикати (IRES), ASTREES стартира през 2015 г. съвместна мрежа от хора и организации, пряко заинтересовани от дигитализацията на икономиката (Sharers and Workers network – www.sharersandworkers.net)

По същество, като асоциация на различни заинтересовани страни, но също така и поради участието си в проекти, ASTREES е в пряка връзка с широк кръг  заинтересовани лица и/или пряко ангажирани с въпросите на труда, заетостта и социалния диалог (публични органи, академични среди, социални партньори на различни нива, компании, експерти и консултанти).

Легален представител: Paule Arcangeli, Présidente

За контакт: Christophe Tessier (ръководител на проекта): c.teissier@astrees.org

Телефон: +33 (0) 1 43 46 28 28

Linkedin: https://bit.ly/2QDkM8g

Twitter: @AstreesLab

уебсайт: www.astrees.org

 

                                 

Проектен партньор 6 -Arbeitsforsch ung und Transfer e.V. (AT e.V.)

Arbeitsforsch ung und Transfer e.V. (AT e.V.) си е поставила задачата да насърчава научните изследвания и трансфера на знания в областта на труда, заетостта, пазара на труда и квалификацията и обучението. Тя е създадена в сътрудничество с Университета в Дуисбург-Есен през 2006 г. Задачите на AT e.V. са насърчаване и осъществяване на научни изследвания, развиване на научен опит и сътрудничество с учени и изследователски институции в Германия, и в чужбина.

Адрес: Arbeitsforschung und Transfer e.V.

c / o Prof.Dr. Martin Brussig

Университет Дуисбург-Есен

Institut Arbeit und Qualifikation

Forsthausweg 2

47048 Дуисбург

Deutschland

За контакт:Dr. Gernot Muhge – gernot.muehge@h-da.de

уебсайт: www.iatev.de

 

Проектен партньор 7: Европейски институт по труда (ELI) – България.

ELI е създаден през 2002 г. Основните му дейности са: реализиране на български и европейски програми, и инициативи в социалната и трудова сфера; разработване на проекти по теми, свързани с: условията на труд, мобилността и гъвкавостта на работниците, активното гражданство, корпоративната социална отговорност, новите форми на работа, технологичните иновации, социалния диалог в “новия свят на труда” повишаване на осведомеността относно въздействието на 4-та индустриална революция върху работния процес и индустриалните отношения и – обучение за цифрови умения и компетенции на работниците в секторите на ВЕИ и пощенските услуги и др.

Адрес за кореспонденция: ул. Княз Борис 162, София 1000, България

Легален представител и контакт: д-р инж. Ирина Терзийска – eli.bulgaria@gmail.com

Мобилен: +359 887807691

уебсайтwww.eli-energy.com

Проектен партньор 8: Fundación Cultural 1º de Mayo (Испания).

Fundación 1 º de Mayo е частна неправителствена организация, основана през 1988 г. от испанския синдикат “Confederación Sindical de Comisiones Obreras”. Неговите основни дейности са: насърчаване и развитие на изследвания, дебати в областта на научните изследвания по важни социални, икономически и политически въпроси, които засягат работниците и теми като: индустриални отношения; промени в производствения, технологичния и научния пазар на труда; равни възможности; обучение; социална защита; миграция и интеграция на мигрантите; околна  среда и подобряване на качеството на живот. Фондация 1º de Mayo е член на различни национални и международни мрежи и член-основател на мрежа от научноизследователски институти, свързани със синдикатите (TURI).

Легален представител: Ramón Gorriz. Президент на Фондация 1º де Майо свързани със синдикатите (TURI)

За контакт: 1mayo@1mayo.ccoo.es

Телефони: +34 913640601

уебсайт: www.1mayo.ccoo.es

 

Проектен партньор  9: Център за управление на човешките ресурси (CGHRM)

CGHRM е създаден на база интердисциплинарно сътрудничество между два факултета и два отдела в Университета в Гьотеборг: Катедрата по бизнес администрация в Училището по бизнес, икономика и право и – Катедрата по социология и науки за труда във Факултета по социални науки. Департаментът по бизнес администрация служи като домакин на CGHRM.

Цялостната визия на Центъра за глобално управление на човешките ресурси (CGHRM) е да се засили конкурентоспособността на Швеция, като допринесе за научноизследователската и развойна дейност в трудовите политики и устойчив, и балансиран професионален живот.

През 2012 г. представители на частния и публичния сектор, и академичните среди се съгласиха да създадат CGHRM в Университета в Гьотеборг. Дейностите на Центъра се финансират от академични, частни и обществени организации.

CGHRM е банка за знания и място за срещи на учени и професионалисти в сфератата на управлението на човешките ресурси –  УЧР със следните цели:

  • Да се ​​засили шведското изследване на УЧР чрез широко сътрудничество на местно, национално и глобално ниво,
  • Да бъде банка за знания по въпросите на УЧР на местно, национално и глобално ниво,
  • Да инициира, развива и подпомага изследванията за УЧР в диалог с частните и обществените организации,
  • Да допринася за и да развива кадровите политики на шведски компании и организации чрез проучвания на управлението / лидерството,
  • Да инфомира за резултатите от изследванията, за да допринесе за балансирано и устойчиво развитие на трудовия живот на местно, национално и глобално ниво.

Центърът се управлява от управителен комитет и се състои от два консултативни органа, като единият представлява частни и публични партньорски организации, а другият – академичните среди. Първият се фокусира върху практиката, а вторият цели да осигури академично качество.

Легален представител: Dr. Karin Allard, директор на CGHRM

За контакти: Ola Bergström (председател), професор, департамент по бизнес администрация, Училище по бизнес, икономика и право, email: ola.bergstrom@handels.gu.se

уебсайт: https://cghrm.gu.se/english/