Проектът

 

 

 

 

 

 

 

Цифровизацията има отношение към широк кръг проблеми,  свързани с трудовия процес като: условия на труд, баланс между работа и извънтрудов живот, социални права, както и към колективното договаряне и социалния диалог като цяло.

Във връзка с това проектът DIRESOC търси отговори на следните въпроси, дали:

–    Практиките по преструктуриране са претърпяла някаква еволюция?
–    Ускорените промени, дължащи се на цифровизацията са повлияли на инициативите за изпреварване на преструктурирането?
–    Увеличаването на глобалната конкурентоспособност в резултат на цифровизацията  е повлияла на начините на управление на проблемите при преструктуриране?
–    Традиционният социален диалог е претърпял развитие с цел успешно преодоляване на новите  предизвикателства?
–    Нови теми и проблеми се включват в съдържанието на социалния диалог и ако да, на какво ниво?
–     Тези въпроси и проблеми стават основна тема в социалния диалог и до каква степен?
–    Социалният диалог има ефективно въздействие върху процесите на преструктуриране по социално-отговорен начин?
–    Съществуват нови практики или включване на нови участници, като представители на несиндикализирани работещи или на квази-синидкати?

DIRESOC има за цел  да допринесе за по-добро разбиране въздействието на цифровизацията в трудовия свят в Европа и влиянието й за преструктурирането на фирмите, като я разглежда като  причина за него и основно – да разкрие ролята на социалния диалог при пр

оцесите на преструктуриране. Оценявайки  капацитетът на социалния диалог да предвижда и управлява социалните последици от преструктурирането, DIRESOC ще търси работещи решения и ще идентифицира пречките за ползотворното участие на социалните партньори в него.

За да дефинира подходящи насоки за бъдещето на социалния диалог и неговата роля в цифровото преструктуриране, DIRESOC се фокусира върху икономически сектори, свързани както с услугите така и с и промишлеността в държавите-членки, които включват различни модели на индустриални отношения.